Youths

ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ

จ.เชียงใหม่
อุโบสถของวัดนี้สร้างจากเงินทั้งหลังนำมาสลักลายวิจิตรงดงามแห่งแรกของโลก โดยถือเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ และได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลาความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง โดยมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา และพัฒนาศักยภาพด้านงานช่างสืบทอดพัฒนาฝีมือ

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า วัดศรีสุพรรณ – เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต – สักการะพระพิฒเนศทันใจ มอบโจทย์การเรียนรู้ศิลป์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 3 ชุมชน ผ่านกิจกรรม RALLY เยี่ยมชมชมวัดศรีสุพรรณชุมชนเครื่องเงิน “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก” อุโบสถที่ผู้หญิงห้ามเข้า DRESS CODE: ชุดพื้นเมืองสวยงาม *มีบริการซื้อให้เช่า รับประทานอาหาร
บ่าย ออกเดินทางด้วยรถรางอัตลักษณ์ชุมชน ไปยังวัดหมื่นสาร – เยี่ยมชมหอศิลป์และพิธิภัณฑ์เครื่องเงิน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทหารญี่ปุ่น
ออกเดินทางด้วยรถรางอัตลักษณ์ ชุมชนไปยังวัดนันทราม – เยี่ยมชมบ้านสล่าเครื่องเขิน
ตามอัธยาศัย
เย็น SRISUPHAN UNPLUG – MINILIGHT & SOUND – รับฟังประวัติที่มาของวัด – ปิดไฟเวียนเทียน – ตักบาตรดอกบัว – รับศีล รับพร

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า วัดศรีสุพรรณ มอบโจทย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสืบสานงานศิลป์คืนถิ่นวัฒนธรรม DIY งานหัตถกรรมเครื่องเงิน ดุนลายโลหะ ทําพวงกุญแจ DIY (พร้อมรับเป็นของที่ระลึก) – นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปและพรีเซนต์องค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 3 ชุมชน
รับประทานอาหาร
บ่าย เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านสปาสมุนไพร สอนเทคนิค การนวดลุก ประคบ สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา รวมถึงสรรพคุณของสมุนไพร สอนภูมิปัญญาการนวดตอกเส้น SHOPING TIME แวะชอปและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนบนถนนวัวลาย
ราคาเริ่มต้นที่: 1,499 บาท/ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

089-8554802
089-4322495

Photo/VDO Gallery