Youths

ชุมชนตำบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า

จ.สุพรรณบุรี
ชีวิตที่ใกล้ชิดกับสายน้ำของชาวชุมชนตำบลบ้านแหลมนั้น ถ้าจะให้เล่าคงต้องเล่าย้อนกลับไปถึงยุครัชกาลที่ 5 ในขณะที่เสด็จประพาสจังหวัดสุพรรณบุรี ดังที่เราจะเห็นได้จากบทนิราศของสุนทรภู่ที่ได้เดินทางมาพร้อมพระองค์ด้วย หากคุณอยากไปเห็นกับตาว่าบางปลาม้าและบ้านแหลมนั้นสวยงามขนาดไหน ถึงได้เป็นหนึ่งในชื่อที่สุนทรภู่ถึงกับต้องยกมาใส่ไว้ในบทนิราศ คุณคงต้องหาเวลามาที่นี่แล้วนั่งเรือชมสถานที่ประวัติศาสตร์อันสวยงาม ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดูสักครั้ง และกิจกรรมที่ชุมชนนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการนั่งรถอีแต๊กลุยทุ่งนาไปเก็บไข่เป็ดในยามเช้า หรือจะลองขี่ควายลุยโคลน และถ้าใครเคยแต่ได้ยินได้ฟังเรื่องทำขวัญข้าวในทีวี ตอนนี้แหละที่คุณจะได้เห็นของจริงกับตา แถมด้วยการขลุกตัวอยู่กับปราชญ์ชุมชนที่จะสอนให้คุณทำอาหารและขนมไทยโบราณอย่างต้มโคล้งปลาม้า แกงปลาสับนก ขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือน นารีจำศีล และจรกาลงสรง หรือจะเรียนรู้การทำลูกประคบสมุนไพรและพวงมโหตรดูก็ยังได้

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: กรุงเทพฯ – ชุมชนตำบลบ้านแหลม

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.30 น. สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ชุมชนตำบลบ้านแหลม
10.00 น. เดินทางถึง ชุมชนตำบลบ้านแหลม
ชุมชนร้องเพลงต้อนรับ แนะนำประวัติความเป็นมาของชุมชน
12.00 น. ล่องเรือรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนตำบลบ้านแหลม

 • ตามรอยเสด็จประพาสต้นครั้งแรก พระพุทธเจ้าหลวง
 • ย้อนรอยนิราศสุพรรณ สุนทรภู่
 • ชมวิถีชุมชนริมแม่น้ำ
 • ชมบ้านเรือนไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5
 • บ้านเรือนแพริมน้ำ
 • ล่องเรือแวะวัดป่าพฤกษ์ วัดในตำนานทัพพม่าอังวะ บูชารอยพระพุทธบาทจำลอง สักการะหลวงพ่อสีแสง ตีระฆัง 88 ใบ ไหว้พระประจำวันเกิด
 • ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้สมัยโบราณ ปลายกรุงศรีอยุธยา เช่น สมุดข่อย เรือมาศเก๋งประทุนจำลอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักผ่อน ณ ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: ชุมชนตำบลบ้านแหลม

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า
สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนตำบลบ้านแหลม

 • เรียนรู้วิธีทำไข่ตาพุด
 • เรียนรู้การจักสานผักตบชวา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนตำบลบ้านแหลม

 • เรียนรู้การทำน้ำพริกเผาโบราณ
 • เรียนรู้การทำต้มโคล้งปลาม้า
 • ชมไร่มณฑาทิพย์ ไร่นาสวนผสมที่ยึดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักผ่อน ณ ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ชุมชนตำบลบ้านแหลม – ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) – ตลาดน้ำสะพานโค้ง – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บกระเป๋าสัมภาระ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
10.30 น. เดินทางถึง ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) สร้างขึ้นจากความจงรักภักดีและสำนึกในคุณงามความดีของในหลวง พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนคนไทย ก่อตั้งโดย คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับชาวนาและข้าว ใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร พร้อมเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และการทำนาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมีประโยชน์แก่ส่วนรวมและสมาชิกของสมาคม ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ให้บุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญของข้าวและชาวนา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้เข้าชม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางสู่ ตลาดน้ำสะพานโค้ง
14.00 น. เดินทางถึง ตลาดน้ำสะพานโค้ง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสุพรรบุรี มีสินค้าจากเรือพายขายเต็มสองฝั่งสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาถ้าได้มองลงมาจาก หอชมทุ่งต้นตาล
14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
16.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: กรุณาติดต่อสอบถามชุมชน
ติดต่อชุมชน

08-00737397

Photo/VDO Gallery