Youths

หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล อ.สทิงพระ

จ.สงขลา
‘ชาวบก’ คือชื่อเรียกของชาวชุมชนท่าหินบนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งผูกโยงวิถีชีวิตแบบ ‘โหนด-นา-เล’ เข้าไว้กับการประกอบอาชีพของชาวบ้านมากว่า 1,000 ปี หากสงสัยว่า ‘โหนด-นา-เล’ คืออะไร คุณสามารถอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบปัญหาข้อสงสัยได้ว่าจริง ๆ แล้วมันคือชื่อย่อของการประกอบอาชีพเก็บตาลโตนด ทำนาข้าว และออกเลหาปลา แต่ถ้าคุณไปสัมผัสเองกับสองตา และลองลงมือทำเองด้วยสองมือไปพร้อม ๆ กับปราชญ์ชุมชนที่นี่ คุณจะได้คำตอบที่มากกว่าข้อมูลพื้นฐาน แต่คุณจะซึมซับเอาวิถีพื้นบ้านที่มีมากว่าพันปีบนคาบสมุทรสทิงพระแห่งนี้ติดตัวกลับบ้านไปด้วย ทั้งวิถีโหนด ที่เป็นการใช้สอยประโยชน์จากต้นตาลโตนดที่ขึ้นชุกชุมในดินแดนแห่งนี้มาทำเครื่องจักสาน สบู่ น้ำตาลโตนด ขนมพื้นบ้าน อาหารคาว และเรียนรู้การทำนาด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแก๊สชีวภาพ ปิดท้ายด้วยวิถีประมงแบบบ้าน ๆ วางอวนหาปลาและกินอยู่อย่างชาวเลในทะเลสาบสงขลา

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ – ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเล ท่าหิน

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางมุ่งสู่ ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด นา เล ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ. สงขลา
ประธานศูนย์ ฯ รอต้อนรับ และนำสัมภาระไปเก็บ ณ โฮมสเตย์
เรียนรู้วิถีนา : อธิบายวิธีทำนา สาธิตการตำข้าว สีข้าว นวดข้าว และเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก๊สชีวภาพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พื้นบ้าน แกงหัวโหนด ยำยุมตาล ลูกตาลน้ำกะทิสด
บ่าย เรียนรู้วิถีโหนด : ชมการปีนต้นตาลโตนด นำน้ำตาลโตนดสดมาทำน้ำตาลโตนดผง และน้ำตาลโตนดแว่น
เย็น เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ หมู่บ้าน เตรียมอาหารเย็นและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ ก่อนนั่งเรือ เรียนรู้วิถีเล: วางอวนหาปลา นอนเฝ้าอวน ณ ยอ หรือ เดินทางกลับสู่โฮมสเตย์

วันที่สอง: เรียนรู้วิถีเล

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ ก่อนนั่งเรือออกไปเรียนรู้ วิถีเล (ต่อ) : การกู้อวน การยกไซกุ้งหัวมัน ปลามิหลังปลาช่อน เป็นต้น การครอบเทียวแม่กุ้ง และแวะชมบรรยากาศลุ่มน้ำริมทะเลสาบสงขลา ชมฝูงนก ฝูงควาย ออกหากินตามธรรมชาติ
เรียนรู้วิถีโหนด (ต่อ) : ทดลองการเฉาะตาล การทำสบู่ การจักสาน การทำขนมพื้นบ้าน (ขนมตาล ขนมพิมพ์ ขนมจาก)
เที่ยง เตรียมอาหารกลางวันและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บสัมภาระ เช็กเอาต์ เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ใหม่อันน่าประทับใจ
ราคาเริ่มต้นที่: 2,700 บาท สำหรับ 40-50 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-12757156

Photo/VDO Gallery